УСЛУГИ

 

 

ЛОБИРАНЕ:

 • Лобиране за защита на бизнес интереси пред държавната администрация
 • Изготвяне на предложения до законодателната власт за промени в бизнес-нормативите
 • Организиране на срещи на фирмите с държавни институции по проблемите на бизнес-нормативите
 • Осигуряване на юридическа консултация за фирмите по проблеми на бизнес-нормативит

МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЯ СЕКТОР В СТРАНАТА:

 • Създаване на база данни за действителните и потенциални членове на Асоциацията
 • Анализ на развитието на различните подсектори
 • Разработване на стратегия за развитието на сектора с предложения за подобрения на макро-, мезо- и микро- ниво
 • Ежегодни обзори на развитието на електротехниката в България и на нейните подсектори
 • Информация за инвестиционни възможности и проекти
 • Поръчани информации и проучвания

ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА:

 • Анализи за повишаване на конкурентността
 • Съдействие за сертифициране на системи за качество, управление на производството, управление на себестойността
 • Съдействие за иновационни проекти, нови продукти, нови материали, нови технологии
 • Съдействие за производствено коопериране – местно и трансгранично
 • Съдействие за решаване на технологични проблеми

ПРОБЛЕМИ НА МЕСТНИЯ ПАЗАР:

 • Проучвания на вноса в България на конкретни електротехнически стоки
 • Проучвания на предлагането от местни производители
 • Информация по действуващото към момента техническо законодателство
 • Консултации по сертифицирането на продукти
 • Консултации по митнически въпроси, обсъждане на проблеми с митническата администрация
 • Дейности по надзора на пазара, авторското право, защита на конкуренцията и съблюдаване на етичните норми
 • Доставка на български и европейски стандарти
 • Работа с медиите по проблемите на сектора

ПРОБЛЕМИ НА ВНОСА, ИЗНОСА И МЕЖДУНАРОДНОТО КООПЕРИРАНЕ:

 • Проучване на митнически проблеми и митническа ситуация за определени региони
 • Предложения и лобиране за промени в митническите тарифи и режими
 • Информиране за търгове извън страната
 • Намиране и договаряне на бизнес представители в чужбина
 • Намиране на партньори за коопериране и сътрудничество

ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ, МЕЖДУНАРОДНИ И МЕСТНИ:

 • Организиране на групови щандове с обща инфраструктура (минимална площ на фирма 1 кв.м) на индустриални панаири в страната и в чужбина
 • Организиране на фирмени щандове, вкл.проектиране, обзавеждане, лого и др. в страната и в чужбина
 • Предлагане на различни форми на спонсорство на определени панаири и изложби в страната и в чужбина
 • Организиране на самостоятелни изложби в страната и в чужбина
 • Представяне на фирми (с рекламни материали) на информационни щандове на Асоциацията
 • Организиране на посещения на панаири и изложби в страната и в чужбина
 • Информация за специализирани панаири и изложби по цял свят

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

 • Печатни издания на обзори, каталози, справочни и информационни материали
 • Подготовка на фирмени листовки, дипляни и каталози
 • Превод и редактиране на проспекти на английски, немски, руски, френски, италиански език
 • Предпечатна подготовка и печат на каталози и рекламни издания

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ФИРМИ И ПРОДУКТИ:

 • Организиране на самостоятелни презентации на фирми и продукти за аудитория от 120 души
 • Организиране на самостоятелни презентации на фирми и продукти за аудитория от 25 души
 • Разпространяване на презентации на фирми и продукти по ИНТЕРНЕТ
 • Разпространяване на презентации на фирми и продукти по поща и куриер

ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СЪВЕЩАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ И БИЗНЕС ФОРУМИ, БИЗНЕС ПОСЕЩЕНИЯ И СРЕЩИ С ФИРМИ:

 • Организиране на срещи с фирми и посещения на предприятия
 • Логистична подкрепа на бизнес посещения в страната и чужбина (пътуване, хотели, визи)
 • Организиране на многодневни съвещания и конференции

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

 • Ежедневна информация по e-mail за актуални бизнес събития в страната и чужбина
 • Издаване на редовен електронен бюлетин с множество линкове, включително и към обсъждани законопроекти
 • Уеб-сайт на БАСЕЛ с актуална информация за членовете на Камарата и с линкове към сайтове на важни институции

ОБУЧЕНИЕ:

 • Провеждане на еднодневни семинари по проблеми на кредитирането на малки и средни предприятия, актуални теми
 • Провеждане 2-3-дневни обучения
 • Доставка на печатни издания от чужбина
 • Осигуряване на лектори от страната и чужбина

СИНДИКАЛНИ ПРОБЛЕМИ:

 • Провеждане на обучение на представители на фирмите по колективното трудово договаряне в партньорство със синдикалните федерации и други организации
 • Поддържане на редовни контакти със синдикалните централи с цел решаване на възникнали конфликти и защитаване на позицията на работодателите
 • Внасяне в отрасловите съвети за тристранно сътрудничество на проблеми за разглеждане

ЦЕНИ НА ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ:

 • Голяма част от услугите, по специално свързани с общите интереси на фирмите от сектора, са безплатни за членовете на Асоциацията. Не се ползуват с безплатни услуги членовете на Асоциацията, които не са издължили членския си внос за предходната година.
 • При провеждане на международни прояви в България редовните членове плащат нетните цени без надценка за Асоциацията.
 • За фирми, които не са членове на Асоциацията, всички услуги са платени.
 • Поради неизградения пазар на услуги у нас, обикновено цената се договаря конкретно в зависимост от обема на работата и срока. По правило цената се заплаща след изпълнение на услугата, като се изискват поемане на авансови задължения на Асоциацията в случаи като ангажиране на зали, хотели, билети за пътуване и др. подобни.
 • Цените за хотели и за автомобилен транспорт в страната във всички случаи са без надценка. Асоциацията има комисионни договори с хотели и транспортни къщи.