ПАРТНЬОРИ

на

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА
Taiwan International Trade ShowsНай-големия В2В сайт за търговия в Тайван – Taiwan Trade1527 София
ул. Тракия 15
Телефон: +359(2)9633752, 9633756
БАСЕЛ е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). АИКБ е учредена през 1996 г. и е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес. В нея членуват повече от 50 холдингови и инвестиционни дружества, 69 браншови камари, над 6 600 индустриални предприятия, осигуряващи работа на над 342 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 92 общини в страната.1303 София
бул. Тодор Александров 73, ет. 6, офис 5
Телефон: +359(2)9634299
Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ е доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. БКДМП е единственият официален представител на работодателите в секторите Мебели, Дървообработване, Производство и доставка на машини и материали за дървообработването и производството на мебели.1000 София
ул. Княз Александър І 16Б, ет.4, ап.14
Телефон: +359(2)9501091
Факс: +359(2)9501092
Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал, чрез това да повишава добавената стойност за организациите и да допринася за обогатяване на потенциала и професионалната изява на хората. Асоциацията работи и в посока подпомагане и развитие на професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси, издигане статута на професията и установяване на високи стандарти в работата, съизмерими със световните практики и тенденции в професията.1309 София
бул. "Александър Стамболийски" 205
Телефон: +359(2)9203739
Факс: +359(2)9203739
Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) е сдружение с нестопанска цел, в което членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически лица, извършващи дейности в областта на металургичната индустрия и съпътстващите я производства, дейности и услуги. В Асоциацията със статут на асоциирани членове участват юридически лица с нестопанска цел и висши учебни заведения.1000 София
ул. Дякон Игнатий 1
Телефон: 070011227
БАСЕЛ е подписала мемурандум за взаимно сътрудничество с Българска банка за развитие. Българска банка за развитие е единствената държавна банка в РБългария. Тя е също така съфинансираща институция в проекти с финансова подкрепа от ЕС и публично-частни партньорства. За членовете на Асоциацията банката предоставя личен консултант и информация и съвети относно възможностите за инвестиционно, оборотно и/или проектно финансиране.1000 София
ул. Алабин 29, п.к. 625
Телефон: +359(2)9884044
Българска браншова камара-машиностроене е сдружение с нестопанска цел за подпомагане, насърчаване, представителство и защита интересите на своите членове. Браншовата камара е доброволна организация, самостоятелно юридическо лице.В нея членуват около 300 фирми, основни производители от всички сектори на машиностроенето – производство на металообработващи машини и инструменти, дървообработващи машини, хидравлика, каростроене, производство на машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и хладилна техника, селскостопанска техника, тежко машиностроене, автомобилостроене, корабостроене, производители на метални изделия и др.1784 София
бул. Цариградско шосе 7-ми км, БИЦ-ИЗОТ, ст.284
Телефон: +359(2)8740031
Факс: +359(2)8740031
Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика (ББКЕПИ) е доброволна организация с нестопанска цел, в частна полза, на фирми които се занимават с разработка, производство, търговия и сервиз на електронна и компютърна техника и софтуер.1309 София
бул. "Александър Стамболийски" 205
Телефон: +359(2)9200573
Българска камара на химическата промишленост (БКХП) е създадена на доброволна и професионална основа, която обединява и съгласува позициите и интересите на всички членове и тяхното представяне пред държавните и местни органи, пред социалните партньори, пред други национални и международни организации, включително и тези на ЕС1000 София
ул. Алабин 16-20
Телефон: +359(2)9320911
Факс: +359(2)9872604
БАСЕЛ е член на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК). БСК е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г.Камарата участва активно в системата за социален диалог на национално и международно ниво, където отстоява интересите на българския бизнес при промяната на нормативната уредба и административните практики.Членуващите в БСК браншови организации са страна по всички действащи секторни колективни трудови договори и споразумения.1113 София
ул. Фредерик Жолио-Кюри 25A
Телефон: +359(2)8163010
Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. Целта на ГБИТК е да създава платформа за контакти, партньортства и обмен между германски и български фирми, да открива нови възможности за успешен бизнес, както и да предоставя широк спектър от услуги, с които да отговори на очакванията на своите германски, български и международни членове и клиенти.1404 София
бул. България 18
Телефон: +359(2)8185959
Факс: +359(2)8185959
Група Технология на Металите обединява водещи леярни, добре познати с продукцията си на българския и международните пазари. Заводите от групата са специализирани в производството на алуминиеви, чугунени и стоманени отливки, както и на центробежно лети детайли със специално предназначение. Основните технологии усвоени в производството са: леене под ниско налягане и с противоналягане на алуминиеви детайли, пясъчно, черупково и прецизно леене на чугун и стомана, както и центробежно леене на високолегирани чугуни и хром-никелови стомани.1784 София
София тех парк, Инкубатор, ет. 1
Ирина Бачева
Мобилен: +359(889)486052
Иноцентър България е отворена мрежа от компании, организации и учени за дигитализация на индустриалните предприятия в България, за да функционират успешно в Индустрия 4.0. Решаваме конкретни проблеми, за да подобрим капацитета за иновативни бизнес и производствени процеси, продукти и услуги. Иноцентърът се класира в програма на ЕС за придобиване на статут на дигитален иновационен център до 2020 г. Компетенции: Интернет на нещата; самообучаващи се машини; ИТ сигурност; Виртуална реалност; съхранение на информация чрез блокова верига; иновативни методи и технологии в сферата на обученията; Европейски регламент за защита на личните данни (ЕС 2016/679).110 Москва
7, 1st Smolenskyi pereulok Str
Yuri Kirilov
Телефон: +7(495)7976908
Факс: +7(495)7976908
БАСЕЛ е член на Интерэлектро. Интерэлектро e основана през 1973 г. като международна неправителствена организация, осъществяваща икономическо, научно и техническо сътрудничество в областта на електротехниката. Членовете на организацията са от 17 страни.1504 София
ул. Шипка 15
Марко Монтеки
Телефон: +359(2)8463280
Факс: +359(2)9440869
Камарата има за главна цел извършването на дейност в услуга на търговския обмен между Италия и България и подпомагането на сътрудничеството между предприемачите от двете страни.1592 София
бул. Асен Йорданов 9
Телефон: +359(2)9738762
Факс: +359(2)9790945
Клъстер Мехатроника и Автоматизация- един от първите български клъстери в областта на мехатрониката, който дава отлични възможности за бъдещо сътрудничество между основните местни промишлени единици с акцент повишаване на регионалната конкурентоспособност в електрониката, информатиката и Мехатрониката, софтуерни и хардуерни продукти и услуги.4003 Пловдив
бул. Цар Борис III Обединител 37
Телефон: +359(32)902373
Факс: +359(32)902517
Международен панаир Пловдив е наследник на Първото изложение и на неговата мисия – да спомага за просперитета на българския народ, като стимулира развитието на националната промишленост. В изложбената програма на Международен панаир Пловдив са включени многобраншови панаири и специализирани изложения, обхващащи ключовите отрасли на българската икономика. Едно от най-значимите е ЕЛТЕХ, на който БАСЕЛ е съорганизатор.1030 Брюксел
Boulevard Auguste Reyers, 80
Телефон: +32(2)2066883
БАСЕЛ е член на ORGALIME - най-авторитетната европейска бизнес организация, представляваща интересите на инженерната индустрия (електротехника, електроника, механотехника и металообработка) пред администрацията на Европейския съюз. ORGALIME федерации пряко или косвено представлява около 130000 фирми от индустрията,в която работят около 10,2 милиона души.1113 София
бул. Драган Цанков 31Б, ет.2, офис 12
Телефон: +359(2)8781587
Факс: +359(2)8781587
Фин Консултинг ЕООД е нова фирма на консултанския пазар в България, собственост на PHIN Capital Group – Полша, която има над 10-годишен опит с грантовите програми на ЕС. Фирмата предлага цялостна подкрепа за развитието на бизнес организациите, както и подпомага тяхното кандидатстване и финансиране от ЕС чрез подготовка на апликационни форми и докменти, инвестиционен дизайн, надзор и контрол над изпълнението на проекти и др.1612 София
ул. Съвет на Европа 1, вх.А
Телефон: +359(2)8527088
Факс: +359(2)8527088
Щерев Консулт разработват и предлагат на своте клиенти печеливши решения в областта на пазарни проучвания в страната и чужбина; системи за организация и оптимизация на производството по методики на сдружение REFA-Германия; въвеждане на системи за управление на качеството ISO-9000 и сродни на нея; контрол и управление на фирмените финанси с разработка на софтуерни решения за тази цел.