От Сектора

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАСЕЛ

Уважаеми членове на БАСЕЛ,
Управителният съвет на Сдружение „Българска асоциация на електротехниката и електрониката“ (БАСЕЛ), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 24 от Устава на Сдружението и съгласно Решение на Управителния съвет и по инициатива на последния, свиква Общо събрание на БАСЕЛ на 17.05.2021 г. (понеделник) от 11:00 ч. в гр. София 1527, ул. „Тракия“ № 15, в заседателната зала на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) при следния дневен ред:
1. Приемане на годишен отчет за дейността на БАСЕЛ за 2020 г.
2. Приемане на годишен финансов отчет на БАСЕЛ за 2020 г.
3. Приемане на доклад на Контролния съвет за 2020 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2020 г.
5. Приемане на основни насоки и програма за дейността на БАСЕЛ за 2021 г.
6. Приемане на бюджет на БАСЕЛ за 2021 г.
7. Разни
Поканват се всички членове на БАСЕЛ да присъстват лично или чрез упълномощен представител.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 5 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще започне един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите респ. представените редовни членове.
Съгласно чл. 25, ал. 4 от Устава на БАСЕЛ, всеки член на Сдружението може да бъде представляван и от друго лице въз основа на писмено пълномощно, за което не се изисква нотариална заверка. Едно лице може да представлява едновременно не повече от трима редовни членове за дадено заседание на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска. Към поканата е приложен образец на пълномощно.
Моля потвърдете Вашето участие в Общото събрание на телефон: 02 963 3532 или на електронна поща: o.dimitrov@basel.bg до 14.05.2021 г.
За тези от Вас, които няма да имат възможност физически да присъстват на заседанието на ОС на БАСЕЛ, предоставяме линк за участие посредством видеоконферентна връзка. ЗЮЛНЦ не позволява да се вземат предвид гласовете на онлайн участниците, така че те могат да участват в дискусиите, но без право на глас при вземане на решенията.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88308699643?pwd=WmdXVEtoM2lEQ2dSL21zcHB3Z2N4dz09

Meeting ID: 883 0869 9643

Passcode: 579152

18.04.2021 г.