От Европа

Ревизия на Нисковолтовата Директива

Една от най-важните, хармонизирани по Новата Законодателна Рамка на ЕС (NLF) за електротехническата промишленост Нисковолтова Директива 2014/35/EU (преработена от публикуването й през 1973 за първи път с Директива 2006/95/EC - LVD), предстои да бъде отново ревизирана.
В контекста на стартиращия документ на Комисията – Главна Дирекция за Общия Пазар, Индустрията, Предприемачеството и МСП (Ares(2017)5291384) се посочва, че Европейското законодателство в електротехническия сектор е изключително важно за обезпечаване на паневропейско хармонизиране на поредица от фундаментални здравни и безопасни изисквания за огромно число от продукти, пускани на пазара.

НВД обхваща всички здравни и безопасни рискове от електрически съоръжения с работно входно или изходно напрежение между 75 и 1000V за променлив ток и 75 и 1500V постоянен и се обслужват и от Директивата за Обща Безопасност на Продуктите 2001/95/ЕС (GPSD), със стремежа за обезпечаване само на безопасни продукти в ЕС.
За оценка на съответствието, не се изисква интервенция от трета страна, тъй като производителят поема задълженията по този въпрос. Директивата се прилага от 20 април, 2016 г. заменяща Директива 2006/95/ЕС. Директива 2014/35/ЕС обаче запазва същия обхват и цели на безопасността, като тази от 2006 г.
Както се посочва в началния документ по въпроса на Комисията, налице са три много важни сфери на разглеждане при ревизия на Нисковолтовата Директива:
• Предизвикателства на НВД в зората на цифровизацията на електрическите съоръжения и домакински уреди.
• Установени неуспехи на НВД, отчетени като изненадващ сблъсък от клаузи по безопасността на Общата Агенция по Безопасност MSA (създадена през 1951 г. в САЩ и пренесена в последствие и в Европа), както и съществените (четири) възражения по НВ-стандарт (горещи повърхности, блендери, и т.н.).
• Необходимост от по-добър синхрон между НВД и други директиви на ЕС, като Машинната Директива (MD) и Директивата за Радиотехнически Съоръжения (RED).
• Уточняване прилагането на обхвата на Директива за комплексни съоръжения и продукти.
Трябва обаче да се посочи, че НВД е все още ”годна за бъдещето”, макар че съдържанието й остава по принцип непроменено от първата й версия през 1973 г.
Комисията е установила четириседмична консултация до средата на м. декември, т.г.по преразглеждането на НВД след около 40 годишно действие с цел – дали все още има добавена стойност за ЕС, конкретно по цифровизацията на елктрическите съоръжения и домакинските уреди и тяхното съвместно съшествуване с Интернет на Нещата (IoT). Документът посочва че нарастващият брой възражения по клаузи на безопасността на хармонизираните досега стандарти от страните-членки налага нуждата от преразглеждане на обхвата, изискванията по безопасността и здравето и тяхното отношение към процедурите за оценка на съответствието. Освен това, Комисията желае да анализира взаимодействието на НВД с други законодателни документи. По този въпрос тя обявява 12 седмична консултация по интернет, последвана от целенасочена по основни проблеми такава с представители на заинтерсованите участници.

30.11.2017 г.