От БАСЕЛ

СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАСЕЛ

Управителният съвет на Сдружение Българска Асоциация на Електротехниката и Електрониката /БАСЕЛ/, със седалище гр. София, бул. Александър Стамболийски 205, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 32 от Устава на Сдружението, свиква извънредно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 21.11.2019 г. от 11 часа в гр. София, на адрес ул. Тракия 15 /Заседателна зала на АИКБ/ при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Промени в Управителния съвет на БАСЕЛ
2. Промени в устава на БАСЕЛ
3. Други


Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

17.10.2019 г.