От БАСЕЛ

Пререгистрация на БАСЕЛ

Процедурите по пререгистрацията на БАСЕЛ приключиха и информация за актуално
състояние, финансов отчет и действителен собственик, съгласно Закона за
мерките срещу изпиране на пари, са публикувани в ТРРЮЛНЦ.

29.03.2019 г.