От БАСЕЛ

Заседание на УС на БАСЕЛ - 23.05. 2019 г.

По инициатива на Председателя на БАСЕЛ - г-н Румен Атанасов,
се свиква заседание на УС на 23.05.2019 г. от 11:00 ч. в офиса на БАСЕЛ със следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Прекратяване членството на фирми поради неплащане на членски внос.

2. Участие на БАСЕЛ в МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР в гр. Пловдив през 2019 г.

14.05.2019 г.