От Европа

Инициатива на Европейската Комисия

Европейската Комисия е публикувала инициативата си от 13 септември 2017 г. (СОМ(2017)479 final подчертавайки твърдото си желание за създаване на ”Модерна, Иновативна и Устойчива Европейска Промишленост, за реализиране на конкурентоспособност, работни места и ръст за ползата на всички”.Това представлява първото комюнике по въпроса за индустриалната политика от януари, 2014 г., в което Комисията пледира за ”Европейски Индустриален Ренесанс (СОМ(2014)14 final. Този документ е очакван отдавна от всички останали институции на ЕС, както и от всички участници в процеса, поради значителните промени в начините на създаване, производството, продажбите и сервиза на продуктите. Комюникето както и речта по състоянието на Съюза на Президента Юнкер на същия ден пред Парламента на ЕС показват ясно, че Комисията твърдо желае да направи промишлеността по-силна и по-конкурентоспособна и категорично да й помага в това отношение, както и ”да се превърне в лидер в иновациите, дигитализацията и декарбонизацията.
Европейската промишленост като цяло напълно приветства и поддържа много от инициативите на Комисията в тази насока,т.е.повечето от десетте политически ръководства, представени през юли 2014 г., които директно целят поддръжката на промишлеността чрез укрепване на Общия Пазар и Комюникето за ”Дигитализирането на Европейската Промишленост”, Енергийния Съюз с ”Пакета за Чиста Енергия за Всички” или Плана за Действие на Кръговата Икономика, които представляват градивните елементи на Стратегията по Индустриалната Политика. Планът за Уменията и понататъшното прилагане на Хоризонт 2020 особено чрез частните и публични партньорства представляват мощна подкрепа в тази насока. Комюникето от 13 септември – ”За Инвестиции в Модерна и Устойчива Промишленост – Обновена версия за Стратегия на ЕС по Индустриалната Политика” е силна опора за реализирането на тези инициативи. Действията им вече се чувстват в бизнеса, като инженерните предприятия постоянно съобщават за значителен ръст в производството и заетата работна сила. От конференцията по дигитализацията на най-високо равнище в Талин до Информационните Дни по Иновации миналия месец в Брюксел е окуражаващо да се посочи как европейските политици насочват вниманието си върху дигиталната информация: като икономиката на данните, киберсигурността и развойната дейност.


Стандартизация: План за действие по позоваването на нехармонизираните стандарти
През септември, Комисията, в координация с Европейските Стандартизационни Организации (ESOs) представи ”План за Действие” за намаляване броя на нехармонизиранит стандарти. Публикуваното съобщение на сайта на Комисията съдържа пилотни проекти за снижението им в най-засегнатите сектори и подобряване законодателното им съответствие през време на тяхното развитие с цел – подобряване процеса на съвместна оценка и позоваването им и набелязването на стъпки за подобряване на функционалността на данните и средствата по необходимата ИТ-поддръжка за стандартизаионния процес.

Дигитална Европа
Съветът на Европа е посочил, че е готов за ”Направата на Необходимото, Европа да стане Цифрова” на база заключенията от заседанието в Талин на 29 септември. Европейските ръководители са проучили, как ЕС може да поеме възможностите и да посрещне предизвикателствата на дигитализацията. Те са постигнали съгласие по серия от приоритети за изграждането на успешна дигитална Европа, като:

• Въвеждане правителствата и публичните сектори изцяло в дигиталната ера
• Завършване на стратегията за дигиталния Общ пазар до края на 2020 г.
• Изграждане на първостепенна инфраструктура и комуникационна мрежа
• Възприемане на общ подход спрямо киберсигурността
• Разработване на по-мощни мерки за борба с тероризма и он-лайн престъпленията
• Постигане на ефективна и почтена система на облагане, подходяща за дигиталната ера.
Европейският Съвет призовава институциите на ЕС да увеличат законодателната рамка и страните-членки да внедряват законодателството на ЕС, като вземат всички мерки за формирането на новата дигитална ера.

Енергийна ефективност
По този модус за Общия Пазар на Европа започва СТАРТЪТ НА ПРОЕКТА EEPLIANT 2 : Действия по надзора на пазара в ЕС за енергийно етикетиране и екопроектиране. Началото на проекта EEPLIANT2 бе официално открито на конференция на 03 Октомври 2017 в Брюксел. Основната цел на проекта е да помогне за постигането на планираните икономически и екологични ползи от законодателството на ЕС за енергийното етикетиране и екопроектиране чрез увеличаване на съответствието с изискванията на ЕС за енергийна ефективност. Това ще бъде постигнато чрез съвместно наблюдение, проверяване и дейности по прилагане на надзорните органи на 18 страни членки и национална агенция. Действието ще има транснационално въздействие върху Единния пазар на ЕС. Проектът се координира от PROSAFE и се финансира по програмата „Хоризонт 2020“. Държавите, които участват в проекта са: Австрия, България, Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Португалия, Словения и Швеция. През следващите 30 месеца, участниците в проекта ще извършат проверки и изпитвания на енергийните характеристики на домашни хладилни уреди, професионални хладилни продукти и потреблението на енергия, произтичащо от уредите включени в мрежа в режим на готовност. Тези продукти ще бъдат взети от пазара въз основа на подход, основан на риска. В случай на открити несъответствия надзорните органи ще предприемат необходимите действия към несъответстващите продукти. Проектът EEPLIANT2 е разработен не само за подпомагане на надзорните органи при извършването на проверки на пазара на ЕС, но също така и за улесняване сътрудничеството с други заинтересовани страни, като например бизнес асоциации, за постигане на по-високи нива на съответствие на продуктите с изискванията на законодателството на ЕС за енергийно етикетиране и екопроектиране. Този проект надгражда проект EEPLIANT2014 по който се извършиха проверки и изпитвания на енергийните характеристики на светодиодни (LED) лампи, отоплителни и комбинирани топлоизточници, домашни и офис принтери и други продукти.

Общ пазар: позицията на Business Europe по ”Compliance Package”
Позицията е в отговор на ”Пакета за Съотвтствие”, представен през май, т.г. за обсъждане от съответния комитет на Европейския Парламент по Общия Пазар и Защита на Потребителите (IMCO). Пакетът съдържа определен брой конкретни предложения за подобряване работата на Общия Пазар: Общ Дигитален Вход, поставянето на един достатъчно обсъждан Инструмент за Информация в Общия Пазар (SMIT), както и План за Действие за увеличаване на SOLVIT.

Киберсигурност: за европейските сертификационни схеми в хармония с Новото Рамково Законодателство (NLF)
На 13 септември,Европейската Комисия представи ”Акта за Киберсигурност” – предложение за Регламент по подновяване и преглед на ролята и мандата на Европейската Агенция за Мрежова и Информационна Сигурност (ENISA) както и въвеждането на Сертификационната Схема за ИКТ – продукти и услуги. Предложението ще установи европейска рамка, в която доброволни специфични за дадени продукти схеми могат да се разработват и признават в целия ЕС. Обхватът на предложението е за ИКТ-продукти и услуги ще оказва по този начин значително влияние върху инженерните продукти, като промишлените системи и тези за автоматичен контрол (IACS) и умните мрежи. ЕК не поддържа противоречащите национални сертификационни схеми и избягва по този начин възможната фрагментация на Общия пазар. Признатата паневропейска схема по кибербезопасност за дадена продуктова група ще замести противорещите й национални схеми и ще пречи на посочената фрагментация.

03.11.2017 г.