От Страната

Очаква се да бъде отворена за кандидатстване процедурата „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО”

През м.януари-февруари 2018 г. се очаква да бъде отворена за кандидатстване процедурата „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО” към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 година.
Цел на процедурата:
Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014 - 2020 г. и специфичните сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.
Допустими кандидати:
- Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно ТЗ или ЗК, регистрирани след 31.12.2016 г.
- Които са микро, малко или средни предприятия и са независими, съгласно ЗМСП;
- При които към датата на кандидатстване над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач;

02.02.2018 г.