ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

6000 Стара Загора
ул. „Индустриална“ 2
Благовеста Шинева
Телефон: +359(42)620368
Факс: +359(42)602377
Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) ЕООД е българска независима компания, която извършва специализирани услуги в сферата на:
 Оценяване на съответствието на: машини, емисии на шум, електромагнитна съвместимост, електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и строителни продукти. ЦИЕС е нотифициран орган с номер 1871.
 Изпитване на машини, съоръжения, устройства и на строителни продукти в собствени акредитирани лаборатории;
 Акредитирана сертификация на системи за управление по ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001;
 Обследване за енергийна ефективност на сгради и на промишлени системи
 Орган за контрол от вид А;
 Технически надзор на съоръжения с повишена опасност;
 Специализирани семинари и обучения.