Обявление

Общо събрание на БАСЕЛ

Уважаеми членове на БАСЕЛ,
Управителният съвет на Сдружение „Българска асоциация на електротехниката и електрониката“ (БАСЕЛ), със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ №16, ет.6, офис 9, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.33 и чл.34 от Устава на Сдружението и съгласно решение на Управителния съвет, взето на заседание от 09.07.2020 г., свиква редовно годишно Общо събрание, което ще се проведе на 04.09.2020 г. от 11:00 ч. в гр. София 1527, ул. „Тракия“ №15, заседателна зала на АИКБ при следния дневен ред:
1. Приемане на годишен отчет за дейността на БАСЕЛ за 2019 г.
2. Приемане на годишен финансов отчет на БАСЕЛ за 2019 г.
3. Приемане на доклад на Контролния съвет за 2019 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2019 г.
5. Приемане на основни насоки и програма за дейността на БАСЕЛ за 2020 г.
6. Приемане на бюджет на БАСЕЛ за 2020 г.
7. Промени в устава на БАСЕЛ
8. Разни
Поканват се всички членове на БАСЕЛ да присъстват на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.
В точка 8. РАЗНИ от дневния ред ще бъдат разгледани следните въпроси:
1. Попълване на състава на Контролния съвет
2. Приемане на Етичен кодекс
3. Приемане на Правила за структурата и размера на членския внос
4. Изслушване на визиите за работа на предложените за председатели на Специализирани комисии към БАСЕЛ
Тъй като членството на фирма ЕЛИЗОТ ООД в БАСЕЛ беше прекратено, нейният представител в Контролния съвет отпада и ще трябва да бъде избран негов заместник. В тази връзка молим за Вашите номинации за попълване на състава на Контролния съвет.
Нено Джеврев
Председател на УС на БАСЕЛ

Дата на провеждане: 04.09.2020 г.