УСТАВ

на

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1. Българска Асоциация на Електротехниката и Електрониката е сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Чл. 2. (1) Официалното наименование на сдружението е “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА”.

(2) За целите на кореспонденцията на английски език официалното наименование е “BULGARIAN ASSOCIATION OF ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS “.

(3) За целите на кореспонденцията на немски език официалното наименование е “BULGARISCHER VERBAND DER ELEKTROTECHNIK UND ELEKTRONIK”.

Чл. 3. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА, наричана по-нататък в този устав за краткост АСОЦИАЦИЯ, е със седалище в гр. София и адрес на управление гр.София, община “Красна поляна”, бул. “Александър Стамболийски” N 205.

Чл. 4. (1) АСОЦИАЦИЯТА извършва своята дейност в частна полза на своите членове, въз основа на този Устав и при спазване законите на Република България.

(2) АСОЦИАЦИЯТА е доброволно сдружение, не е управленска структура и в своята дейност по никакъв повод не нарушава самостоятелността на своите членове.

Чл. 5. АСОЦИАЦИЯТА е юридическо лице със собствен печат, данъчен номер, БУЛСТАТ, банкови сметки и собствен знак.

Чл. 6. Съществуването на АСОЦИАЦИЯТА не е ограничено със срок.II. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

Чл. 7. АСОЦИАЦИЯТА има за цел:

 • да представлява и защитава интересите на своите членове пред държавни, обществени и международни органи и организации като национално представително сдружение на електротехническия бранш;

 • да рекламира и разгласява в страната и в чужбина технологичните и производствени възможности на своите членове;

 • да подпомага своите членове в стремежа им да се интегрират в световната електротехника и да се утвърждават на мeждународните пазари;

 • да подпомага своите членове за повишаване на тяхната конкурентноспособност и на технологичното им ниво, за заемането на пазарни ниши с нови продукти;

 • да съдействува за привличането на инвестиции от чуждестранни източници, за създаване на смесени предприятия, кооперирани производства и други форми на икономическо сътрудничество;

 • да ускорява процеса на хармонизиране на техническото законодателство с европейското;

 • да ускорява изграждането в страната на системата за продуктова сертификация;

 • да съдействува за изграждането на вътрешния пазар, за освобождаването му от несъответстващи продукти, незаконен внос и фирми-фантоми;

 • да влияе върху развитието на обществeното мнение в съответствие с интересите на своите членове;

 • да подпомага членовете си при модернизацията на предприятията и при осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, съвременно техничeско и технологично равнище и екологически чиста работна среда;

 • да съдейства за издигане квалификацията и постигане на висок професионализъм и авторитет на управленския персонал на своите членове;

 • да съдейства за изграждане на лоялни и етични отношения в бранша.

Чл. 8. За постигане на горните цели АСОЦИАЦИЯТА :

 • разработва и внася в държавните органи предложения за нови и изменени нормативни актове в областта на развитието и управлението на икономиката, разработва становища и предложения за изменения и допълнения на действуващи нормативни актове;

 • участва активно при разработването на митническите тарифи;

 • участва в работата на консултативните съвети, комисии и работни групи към държавни и обществени органи;

 • проучва възможностите за бизнес отношения на членовете си с международния бизнес;

 • поддържа система за информиране на членовете си за бизнес събития и бизнес предложения за страната и чужбина;

 • рекламира членовете си на нови пазари;

 • установява полезни сътрудничества с европейски, национални и международни браншови асоциации;

 • подпомага развитието на търговските и технологични връзки в бранша;

 • съдейства за активизиране на иновационния процес и за ефективното участие на интелектуалния потенциал на страната в този процес;

 • съдейства за изграждане на ползотворни връзки на технически университети и колежи с производствените предприятия;

 • организира панаири, изложби, както и панаирни и изложбени участия и посещения на своите членове;

 • Организира бизнес посещения на чуждестранни специалисти в страната и на български специалисти в чужбина;

 • организира национални и международни срещи, семинари, конференции, курсове и професионални обучения;

 • подпомага създаването и укрепването на малки и средни предприятия като поддоставчици на големите фирми;

 • подпомага създаването и укрепването на високотехнологични и интелектуални фирми;

 • съдейства на членовете си за получаване на банкови кредити и грантове;

 • участва в национални и международни проекти и програми и съдействува за включването на членовете си в тях;

 • представлява и защитава интересите на работодателите-членове като страна в колективното трудово договаряне и в тристранното сътрудничество със съответните синдикати и държавни институции, като сключва отраслов/браншов трудов договор от името на работодателите;

 • консултира членовете си по проблеми на трудовото и данъчно законодателство, здравословни и безопасни условия на труд, екологически чиста работна среда, социални взаимоотношения и съдейства за решаване на възникнали спорове;

 • изготвя годишни анализи за състоянието и тенденциите в бранша;

 • набира стопанска информация и я предоставя на членовете си;

 • съдейства за спазване на етиката и лоялност в бранша чрез постепенно въвеждане на морален кодекс в бранша;

 • организира специалистите от бранша за участието им в процеса на хармонизиране на техническото законодателство, продуктовите стандарти и системите за управление на качеството с европейските;

 • води регистър на коректните фирми от бранша и издава сертификати на тези фирми;

 • издава и печати информационни и рекламни материали, публикува в специализирани издания и в интернет;

 • организира или съдейства за изграждане и акредитиране на лаборатории и сертификационни центрове в бранша;

 • организира временни екипи от специалисти за решаване на проблеми на членовете си;

 • доставя от страната и чужбина специализирани технически издания.

Чл. 9. АСОЦИАЦИЯТА извършва допълнителна дейност, съпътстваща или свързана пряко или косвено с дейностите, изброени в Чл.8, както и:

 • рекламни услуги;

 • консултантски услуги;

 • услуги, свързани със семинари, бизнес-форуми, съвещания и др. мероприятия със стопанско значение за бранша;

 • придружаване на чуждестранни специалисти в страната;

 • извършване на услуги по паспортни, визови процедури, пътувания в страната и чужбина, резервация на хотели за своите членове и за специалисти от чужбина.

Чл. 10. АСОЦИАЦИЯТА може да получава допълнителна финансова подкрепа, освен членския внос, за извършване на изброените в Чл.8 и Чл.9 дейности.

Чл. 11. АСОЦИАЦИЯТА не формира и не разпределя печалба, а всичките й приходи се използват само за финансиране на дейността й.

Чл. 12. АСОЦИАЦИЯТА води счетоводство в съответствие със Закона за Счетоводството.III. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 13. Членуването в АСОЦИАЦИЯТА е доброволно, при което членовете запазват напълно своята юридическа и икономическа самостоятелност.

Чл. 14. (1) Членове на АСОЦИАЦИЯТА могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност. В АСОЦИАЦИЯТА могат да членуват и юридически и дееспособни физически лица, които не извършват стопанска дейност, но съдействат за постигане на целите на АСОЦИАЦИЯТА.

(2) В АСОЦИАЦИЯТА могат да членуват общински, областни, регионални, браншови, отраслови, съсловни и други организации.

(3) В АСОЦИАЦИЯТА не могат да членуват политически партии и движения, както и физически лица, членуващи в централните им ръководни органи.

(4) АСОЦИАЦИЯТА може да има асоциирани членове, които нямат права и задължения на членове. Асоциираните членове подкрепят дейността на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 15. Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА има право:

 1. да участва със свои представители в органите на управление;

 2. да получава редовно предоставяната от АСОЦИАЦИЯТА информация;

 3. да дава предложения за промени в нормативни актове;

 4. да поставя на обсъждане и да търси защита по проблеми на дейността си;

 5. да получават съдействието на АСОЦИАЦИЯТА за решаване на проблеми от компетентността на държавни и обществени институции;

 6. да се ползва от имуществото на АСОЦИАЦИЯТА и резултатите от дейността й при условие, че са изпълнили имуществените си задължения съгласно решенията на Общото Събрание;

Чл.16 Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА в случаи на затруднения има право да поиска от Управителния Съвет временни отклонения от сроковете и размера на членския внос, като представят необходимите мотиви за това.

Чл.17. Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА е длъжен:

 1. да спазва Устава, решенията на Общото Събрание и на Управителния Съвет;

 2. да подпомага финансово и имуществено дейността на АСОЦИАЦИЯТА чрез редовно плащане на годишния си членски внос в сроковете и в размера, определени от Общото Събрание;

 3. да не ползва по какъвто и да е начин АСОЦИАЦИЯТА за цели, противоречащи на Устава и на професионалната етика;

 4. да информира Управителния Съвет за настъпили съществени промени в числения състав, ръководните органи и собствеността си;

 5. да предоставя без забавяне исканите им за статистически цели данни от АСОЦИАЦИЯТА;

 6. да информира за промени в адреси и телефонни номера.

Чл.18.(1) Новите членове са длъжни да платят членския си внос за текущата година в 10-дневен срок от получаване на решението за приемане им за член на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл.19. Членовете на АСОЦИАЦИЯТА отговарят за задълженията й само до размера на годишния си членски внос.

Чл.20. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права не може да бъде предоставяно другиму и не преминават върху други лица при прекратяване.IV. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.21. (1) Всяко юридическо или физическо лице може да заяви желанието си за членство в АСОЦИАЦИЯТА с писмено заявление по установена форма до Управителния Съвет, с което удостоверява, че приема този Устав и е готов да подпомага финансово дейността на АСОЦИАЦИЯТА. В писменото заявление юридическите лица попълват основни данни за предприятието и прилагат копия от съдебното решение за регистрация на фирмата и удостоверение за актуално състояние, а физическите лица прилагат професионална биография.

(2) Правоприемниците на член на АСОЦИАЦИЯТА след негово преобразуване могат да станат нейни членове, като й съобщят писмено за това си желание и за съгласието си с Устава, без да е необходимо да бъдат отново приемани по реда на предходната алинея.

Чл.22. (1) По постъпилите заявления за членство се произнася Управителния Съвет на първото си заседание.

(2) Решението на Управителния Съвет се съобщава писмено на кандидата в 10- дневен срок.

Чл.23. Членството в АСОЦИАЦИЯТА се прекратява:

 1. когато е депозирано в Управителния Съвет заявление от члена за прекратяване на членството;

 2. при прекратяване на членуващото юридическо лице или поставяне под пълно запрещение на членуващото физическо лице;

 3. при документирано неизплащане на членския внос в определените срокове, освен при особени обстоятелства и при съгласуване с Управителния Съвет;

 4. при прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА .

Чл.24. (1) Член на АСОЦИАЦИЯТА може да бъде изключен в случай, че:

 1. нарушава Устава или законите в страната;

 2. извършва действия, уронващи престижа на АСОЦИАЦИЯТА ;

 3. нарушава етичните норми в бранша и проявява нелоялност към членовете на АСОЦИАЦИЯТА;

 4. има поведение, противоречащо на целите и задачите на АСОЦИАЦИЯТА;

 5. системно не изпълнява финансови задължения към АСОЦИАЦИЯТА.

Чл.25. (1) Решенията за прекратяване на членството и за изключване се вземат от Управителния Съвет, като предложението се внася от негов член. Решението за прекратяване на членството или за изключване, придружено с мотиви, се изпраща на изключения член с писмо.

(2) Решенията за прекратяване и изключване, заедно с мотивите за това, се публикуват в изданията на АСОЦИАЦИЯТА и на национални работодателски организации.

Чл. 26. Прекратилият членството си по Чл.23 и Чл.24:

 1. не се освобождава от финансовите си задължения за текущата година;

 2. няма право да получи обратно внесени имуществени вноски.V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл. 27. Органите за управление на АСОЦИАЦИЯТА са изборни и са следните:

 • Общо Събрание;

 • Управителен Съвет;

 • Контролен Съвет;

 • Председател.

Чл. 28. (1) Върховен орган на АСОЦИАЦИЯТА е Общото Събрание.

(2) Управителен орган на АСОЦИАЦИЯТА е Управителният Съвет.

(3) Контролните функции в АСОЦИАЦИЯТА се изпълняват от Контролния Съвет.

(4) Председателят на Управителния Съвет получава пълномощия от Управителния Съвет за ежедневното управление на дейността на АСОЦИАЦИЯТА.

(5) АСОЦИАЦИЯТА може да има “почетен председател” без управленски функции и права. За такъв може да бъде избиран дългогодишен председател на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 29. (1) В Управителния съвет и в Контролния Съвет могат да бъдат избирани както физически лица, представители на членовете на АСОЦИАЦИЯТА , така и изтъкнати специалисти от стопанската общественост на страната, предложени от членове на АСОЦИАЦИЯТА .

(2) Не могат да бъдат избирани в Управителния и в Контролния Съвет:

 1. лишените от право да заемат ръководна, отчетническа или материално- отговорна длъжност;

 2. членове на ръководни органи на политически партии и движения;

 3. членове на ръководни органи на обявени в несъстоятелност лица;

 4. лица, които се намират в брак, родство по права линия или са братя и сестри с член на Управителния или Контролния Съвети.

Чл. 30. Членовете на Управителния Съвет и Контролния Съвет не получават възнаграждения за работата си в тези органи, а могат да получават възнаграждения само за изпълнение на конкретни задачи, програми и проекти на АСОЦИАЦИЯТА в рамките на бюджета й.

Чл. 31. Решенията на органите на АСОЦИАЦИЯТА могат да бъдат оспорвани пред Общото Събрание по искане на заинтересуваните членове или на Управителния Съвет в едномесечен срок от узнаването им чрез писмено възражение до Управителния Съвет.VI. ОБЩО СЪБРАНИЕ. ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 32. (1)  Заседанията на Общото Събрание биват редовни и извънредни.

(2) Редовните заседания се провеждат не по-рядко от три години.

(3) Извънредни заседания се провеждат по решение на Управителния Съвет или по искане от минимум една трета от членовете на АСОЦИАЦИЯТА .

Чл. 33. Свикването на Общо събрание става от Управителния Съвет с писмена покана, обнародвана в „Държавен вестник“ или в централен ежедневник и поставена на мястото за обявления на АСОЦИАЦИЯТА най-малко един месец преди насрочения ден и разпратена чрез е-мейл до всички членове. Поканата за Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането му, както и по чия инициатива се свиква.

Чл. 34. (1) Заседанието на Общото Събрание може да започне в обявения час при присъствието на повече от половината от членовете. В противен случай началото на заседанието се отлага за същия ден с един час по-късно и със същия дневен ред. Заседанието се счита за законно независимо от броя присъствали членове.

(2) Присъствалите на заседанието се регистрират с подпис в протокол на назначена от Управителния Съвет Комисия по Присъствието.

Чл. 35. (1) Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА има право на един глас в Общото Събрание.

(2) Член на Общото Събрание няма право на глас при решаване на въпроси отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен, по сватовство – до втора степен включително;

 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятствува вземането на решения.

(3) Едно физическо лице може с писмено пълномощно да представлява в Общото Събрание не повече от трима членове на АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 36. (1) Решения на Общото Събрание по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не могат да се вземат.

(2) Решения на Общото Събрание по Чл.37, т. т. 1,2,3,13 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) Всички останали решения на Общото Събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите

(4) Гласуването на решения се извършва явно.

Чл. 37. Общото Събрание взема решения по:

 1. промяна и допълване на устава;

 2. приемане на други вътрешни актове;

 3. смяна на наименованието на АСОЦИАЦИЯТА;

 4. отчета за дейността на Управителния Съвет;

 5. основни насоки и програма за дейността на АСОЦИАЦИЯТА;

 6. бюджета на АСОЦИАЦИЯТА;

 7. размера и сроковете за внасяне на членския внос или на имуществени вноски;

 8. броя на членовете на Управителния Съвет;

 9. срока на мандатност на Управителния и на Контролния Съвет;

 10. избиране и освобождаване членове на Управителния Съвет и на Контролния Съвет;

 11. заменяне членове на Управителния и Контролния Съвети преди изтичане на срока, за който са избрани;

 12. решаване на молби против решения на Управителния Съвет и Контролния Съвет;

 13. сливане, вливане, отделяне, разделяне, преустройство и прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА ;

 14. разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество след ликвидация;

 15. временни оперативни комисии за нуждите на заседанието;

 16. всякакви въпроси, които не са предоставени за решаване на други органи.

 17. избиране на ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ.VII. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. ЗАСЕДАНИЯ. ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 38. (1) Управителният съвет е изпълнителен орган на АСОЦИАЦИЯТА и ръководи дейността й съобразно приетите от Общото събрание годишни и перспективни задачи и дейности за осъществяване на основните му задачи в периода между заседанията на Общото събрание.

(2) Управителният съвет се състои от минимум трима души и се избира за срок до 5 години от Общото събрание с обикновено мнозинство. При изтекъл срок на мандата, до избиране на нов Управителен Съвет, старият продължава да изпълнява функциите си.

(3) Управителният Съвет избира от своя състав Председател на АСОЦИАЦИЯТА и определя обема на представителната власт на Председателя.

(4) На зеседанията на Управителния Съвет може да участвува Почетният председател без право на глас.

Чл. 39. Управителният съвет се свиква на заседания най-малко един път в тримесечие по инициатива на Председателя на АСОЦИАЦИЯТА. Председателят е длъжен да свика заседание в едноседмичен срок и при писмено искане на поне една трета от членовете на Управителния Съвет. В искането трябва да бъдат посочени причините за свикването и въпросите, които трябва да се решават. Ако Председателят не свика заседание в този срок, то може да се свика от всеки от заинтересуваните членове на Управителния Съвет.

Чл. 40. Заседанията на Управителния Съвет се ръководят от Председателя, а при негово отсъствие – от определен от Управителния Съвет негов член.

Чл. 41. Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако присъстват повече от половината от неговите членове. Присъствуващ е и член на Управителния Съвет, с когото има двустранна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

Чл. 42. (1) Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъствуващите на заседанието.

(2) Управителният Съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния Съвет.

Чл. 43. Всички решения на Управителния Съвет се записват в протокол. Протоколът се подписва от ръководилия заседанието и от водилия протокола.

Чл. 44. Управителният съвет взема решения за:

 1. определяне на реда и организиране на дейността на АСОЦИАЦИЯТА;

 2. приемане на нови членове, прекратяване на членство и изключване;

 3. участие и прекратяване на участие в други организации;

 4. откриване и закриване на клонове, определя техния управител и правилник;

 5. създаване на работни органи към АСОЦИАЦИЯТА и приема вътрешните им правила за организация;

 6. промяна на адреса на АСОЦИАЦИЯТА;

 7. избиране от своя състав Председател на Управителния Съвет;

 8. определяне обхвата на представителната власт и пълномощията на Председателя;

 9. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;

 10. приемане планове и програми за дейността;

 11. внасяне в Общото Събрание на отчет за дейността си;

 12. внасяне в Общото Събрание на проект за бюджет;

 13. приемане на счетоводни отчети и баланси на АСОЦИАЦИЯТА;

 14. определяне на възнаграждения за членове на Управителния и Контролния Съвети при условията на Чл. 30

 15. учредяване и присъждане на награди и символи на АСОЦИАЦИЯТА ;

 16. определяне на ликвидатор;

 17. свикване на Общо Събрание;

 18. определяне на Председателстващ и комисии за Общото Събрание.

 19. приемане на асоциирани членове и определяне отношенията с тях.VIII. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ. ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 45. Контролният съвет се състои от 3 члена и се избира от Общото събрание за срок до 5 години. При изтекъл срок на мандата, до избиране на нов Контролен съвет, старият продължава да изпълнява функциите си.

Чл. 46. Контролният съвет:

 1. проверява изпълнението на решенията на Общото Събрание и на Управителния Съвет;

 2. следи за правилното управление на имуществото на АСОЦИАЦИЯТА ;

 3. дава заключение по годишния финансов отчет на АСОЦИАЦИЯТА и се отчита за дейността си пред Общото събрание.

Чл. 47. Контролният съвет избира Председател от своя състав за срока на мандата си.

Чл. 48. Контролният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство.

Чл. 49. Протоколите на Контролния Съвет се подписват от Председателя му.IX. ПРЕДСЕДАТЕЛ. ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 50. Председателят на Управителния Съвет:

 1. представлява и управлява дейността на АСОЦИАЦИЯТА в рамките на предоставените му от Управителния Съвет пълномощия;

 2. свиква и ръководи заседанията на Управителния Съвет;

 3. утвърждава счетоводния сметкоплан;

 4. определя щата и щатните възнаграждения в рамките на бюджета.X. ИМУЩЕСТВО

Чл. 51. Имуществото на АСОЦИАЦИЯТА се състои от право на собственост върху недвижими имоти и движими вещи, права на интелектуална собственост, ценни книжа.

Чл. 52. По решение на Общото Събрание АСОЦИАЦИЯТА може да образува целеви фондове, като техните източници и начин на използуване се определят с решението за образуването им.

Чл. 53. АСОЦИАЦИЯТА отговаря за поетите задължения с имуществото си и не носи отговорност за имуществени задължения на членовете си.

 

XI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 54. (1) Решения за сливане, вливане, отделяне, разделяне, преустройство и прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА се вземат от Общото Събрание.

(2) Не се допуска сливане с политически партии и движения и вливане в тях.

Чл. 55. (1) При прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА по решение на Общото Събрание ликвидацията се извършва от Управителния Съвет или от определено от него лице.

(2) Управителният Съвет може да определи за ликвидатор лице, което не е член на АСОЦИАЦИЯТА, отчитайки Чл. 29 (2).

Чл. 56. Относно реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Търговския Закон.

Чл. 57. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя съгласно Чл. 37, т. 14.

Чл. 58. Средствата за издръжка на ликвидацията, включително и за възнаграждение на ликвидатора, се определят от Управителния Съвет.

 

Настоящият Устав е приет от учредителите с решение на Общото събрание на 22.04.1994 г., изменен и допълнен с решения на Общото събрание на 29.10.1996 г., изменен и допълнен с решения на Общото събрание на 22.01.1999 г., изменен и допълнен с решения на Общото събрание на 30.11.1999 г., заменен в изпълнение на §1(4) от ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ с решения на Общото събрание на 13.12.2001 г., изменен и допълнен с решения на Общото събрание 28.04.2005 г., изменен и допълнен с решения на Общото събрание на 18.09.2008 г., изменен и допълнен с решения на Общото събрание на 8.06.2016 г., допълнен с решения на Общото събрание на 13.02.2019 г. и подлежи на вписване.