МИСИЯ И ЦЕЛИ

на

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА

 

 

Българската Асоциация на Електротехниката и Електрониката е основана в 1994 г. като съдебно регистрирана организация с нестопанска цел. Броят на членовете съществено нарасна през последната година и днес повече от 150 фирми от електротехническата индустрия в България доброволно членуват в АСОЦИАЦИЯТА . Това са както приватизирани бивши държавни фирми, така и новосъздадени малки и средни частни фирми с производствена, инженерингова, търговска, консултантска и развойна дейност. Общият им брой служители е около 15 000 души.

Електротехническата индустрия в България е представена най-съществено в следните продуктови групи:

 • Кабели и проводници
 • Енергийно електрооборудване ВН, СН, НН
 • Електромотори, генератори, трансформатори
 • Акумулатори
 • Ръчни електроинструменти
 • Осветителни елементи и тела
 • Контактни елементи, електроинсталационна апаратура
 • Промишлени електронни апарати и системи
 • Медицинска техника и електроника
 • Електродомакински уреди
 • Метални и пластмасови детайли и възли
 • Инженерингова дейност

Като национален представител на електротехническите фирми в България АСОЦИАЦИЯТА има за цел:

 • Да рекламира и разгласява в страната и в чужбина технологичните и производствени възможности на своите членове;
 • Да подпомага своите членове в стремежа им да се интегрират в световната електротехника и да се утвърждават на мeждународните пазари;
 • Да подпомага своите членове за повишаване на тяхната конкурентноспособност и на технологичното им ниво, за заемането на пазарни ниши с нови продукти;
 • Да съдействува за привличането на инвестиции от чуждестранни източници, за създаване на смесени предприятия, кооперирани производства и други форми на икономическо сътрудничество;
 • Да ускорява процеса на хармонизиране на техническото законодателство с европейското; да ускорява изграждането в страната на системата за продуктова сертификация;
 • Да съдействува за изграждането на вътрешния пазар, за освобождаването му от несъответствуващи продукти, незаконен внос и фирми-фантоми;
 • Да влияе върху развитието на обществeното мнение в съответствие с интересите на своите членове;
 • Да подпомага членовете си при модернизацията на предприятията и при обезпечаването на безопасни и здравословни условия на труд, съвременно техничeско и технологическо ниво и екологически чиста работна среда;
 • Да съдейства за издигане квалификацията и постигане на висок професионализъм и авторитет на управленския персонал на своите членове;
 • Да съдействува за изграждане на лоялни и етични отношения в бранша.

За постигане на целите си Асоциацията :

 • Разработва и внася в държавните органи предложения за нови и изменени нормативни актове в областта на развитието и управлението на икономиката, разработва становища и предложения за изменения и допълнения на действуващи нормативни актове;
 • Участвува активно при разработването на митническите тарифи;
 • Участвува в работата на консултативните съвети, комисии и работни групи към държавни и обществени органи;
 • Проучва възможностите за бизнес отношения на членовете си с международния бизнес;
 • Поддържа система за информиране на членовете си за бизнес събития и бизнес предложения за страната и чужбина;
 • Рекламира членовете си на нови пазари;
 • Установява полезни сътрудничества с европейски, национални и международни браншови асоциации;
 • Подпомага развитието на търговските и технологични връзки в бранша;
 • Съдействува за възобновяване на иновационния процес и за ефективното участие на интелектуалния потенциал на страната в този процес;
 • Съдействува за изграждане на ползотворни връзки на технически университети и колежи с производствените предприятия;
 • Организира панаири, изложби, както и панаирни и изложбени участия и посещения на своите членове;
 • Организира бизнес посещения на чуждестранни специалисти в страната и на български специалисти в чужбина;
 • Организира национални и международни срещи, семинари, конференции, курсове и професионални обучения;
 • Подпомага създаването и укрепването на малки и средни предприятия като поддоставчици на големите фирми;
 • Подпомага създаването и укрепването на високотехнологични и интелектуални фирми;
 • Съдействува на членовете си за получаване на банкови кредити и грантове;
 • Участвува в национални и международни проекти и програми и съдействува за включването на членовете си в тях;
 • Представлява и защитава интересите на работодателите-членове като страна в колективното трудово договаряне и в тристранното сътрудничество със съответните синдикати и държавни институции, като сключва браншов трудов договор от името на работодателите;
 • Консултира членовете си по проблеми на трудовото и данъчно законодателство, здравословни и безопасни условия на труд, екологически чиста работна среда, социални взаимоотношения и съдейства за решаване на възникнали спорове;
 • Изготвя годишни анализи за състоянието и тенденциите в бранша;
 • Набира стопанска информация и я предоставя на членовете си; съдействува за спазване на етиката и лоялност в бранша чрез постепенно въвеждане на морален кодекс в бранша;
 • Организира специалистите от бранша за участието им в процеса на хармонизиране на техническото законодателство, продуктовите стандарти и системите за управление на качеството с европейските;
 • Води регистър на коректните фирми от бранша и издава сертификати на тези фирми;
 • Издава и печата информационни и рекламни материали, публикува в специализирани издания и в интернет;
 • Организира или съдейства за изграждане и акредитиране на лаборатории и сертификационни центри в бранша;
 • Организира временни екипи от специалисти за решаване на проблеми на членовете си;
 • Доставя от страната и чужбина специализирани технически издания;

Като независима организация АСОЦИАЦИЯТА формира своите приходи от доброволен членски внос и от допълнителна стопанска дейност:

 • Покупко-продажба на стоки от и за членовете си; външнотърговски сделки;
 • Ссделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау;
 • Рекламни акции;
 • Консултантски сделки;
 • Туристически сделки, свързани със семинари, бизнес-форуми, съвещания и др. мероприятия със стопанско значение за бранша;
 • Придружаване на чуждестранни специалисти в страната;
 • Извършване на услуги по паспортни, визови процедури, пътувания в страната и чужбина, резервация на хотели за своите членове и за специалисти от чужбина;