УПРАВЛЕНИЕ

на

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА

 

 

Българската Асоциация на Електротехниката и Електрониката се управлява съгласно нейния Устав от:

 • Общо Събрание
 • Управителен Съвет
 • Контролен Съвет
 • Председател

Общото събрание се свиква поне веднъж годишно и повреме на своето заседание определя политиката и приема бюджета на Асоциацията за следващата календарна година. В общото събрание влизар всички пълноправни членове на Асоциация, които взимат своите решения чрез гласуване.

Управителният съвет е изпълнителен орган на Асоциацията. Той организира и ръководи дейността й съобразно приетите от Общото събрание годишни и перспективни задачи и дейности за осъществяване на основните му задачи в периода между заседанията на Общото събрание. Управителният съвет се състои от трима души и се избира за срок до 5 години от Общото събрание с обикновено мнозинство.

Председател на Управителния съвет – Нено Джеврев

Членове на Управителния съвет:

 • Анета Динчева Петкова
 • Димитър Елисеев Голодов
 • Емил Иванов Николов
 • Иво Петров Русев
 • Людмил Георгиев Михайлов
 • Нено Георгиев Джеврев
 • Петър Стефанов Полилеев
 • Росен Трифонов Димитров
 • Юлиян Станчев Торчанов
 • Янко Георгиев Янков

Контролният съвет се състои от 3 члена и се избира от Общото събрание за срок до 5 години. Той проверява изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет. Контролният съвет дава заключение по годишния финансов отчет на Асоциацията и се отчита за дейността си пред Общото събрание.

Председател на Контролния съвет – Петър Милев – Изпълнителен Директор на “ЕМЕ” АД- Смолян

Членове на Контролния съвет:

 • Светлозара Тодорова – Управител на “ЕЛИЗОТ” ООД, гр. София
 • Димитър Арнаудов – Управител на “ЕЛПРОМ-ЕМЗ” ООД, гр. Шабла